ដណ្ដាំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ចម្អិន​បាយ : ដណ្ដាំ​បាយ ។