ដណ្ដាំ

ដោយWiktionary

( កិ. ) ចម្អិន​បាយ : ដណ្ដាំ​បាយ ។