ដប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) បំពង់​ធ្វើ​ដោយ​ដី ឬ​ធ្វើ​ដោយ​កែវ​ជាដើម, មាន​បាត​មាន-ក សម្រាប់​ដាក់​របស់​រាវ : ដប​សុរា, ដប​ប្រេង ជាដើម ។