ដប​ទៀម

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) គ្រឿង​ប្រហារ​ធ្វើ​ដោយ​ដែក មាន​សណ្ឋាន​ដូច​មាក់​សាន់ តែ​គ្មាន​ហៀន, ដង​វែង ។