ដម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ទឹក​ថ្លា​ដែល​កើត​នៅ​ក្នុង​ផ្កា, ឬ​ទឹក​ដែល​ជោរ​ក្នុង​វត្ថុ​ផ្អែម​ផ្សេង​ៗ​ឡើង​រលោង; ច្រើន​និយាយ​ថា ទឹក​ដម (ស. ដ្ចម អ. ថ. ដម ន. “គ្រឿង​ក្រអូប”; កិ. “ហិត”; “ផង, ដែរ”) ។ សូរ​សព្ទ​ក្រអួន​ពីរោះ : សំឡេង​មាន​ទឹក​ដម ។