ដរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( គុ. ) អំពី​រោគ​ដែល​រើ​ឡើង​ដោយ​ប៉ះ​ទង្គិច : ដំបៅ​ដរ, បូស​ដរ, ជាដើម ។
  2. ភូមិនៃឃុំយ៉ាទុង