ដរធរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) អាមណាម, ដាលរាល, សាយ​សុស ដោយ​និយាយ​ត​ៗ​គ្នា​ពី​មួយ​ទៅ​មួយ : រឿង​សម្ងាត់​ហ្នឹង ឥឡូវ​វា​ដរធរ​សាយសុស​អស់​ទៅ​ហើយ ។