ដាច់

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ឃ្លាត​ពី​គ្នា, ផុត​ពី​គ្នា មិន​ជាប់​គ្នា​វិញ ។