ដាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

យ. ( កិ. ) ធ្វើ​បព្វាជនីយ​កម្ម (ប្រោស​ចោល) ឲ្យ​ទៅ​នៅ​ក្នុង​ប្រទេស​ សម្រាប់​ប្រោស​មនុស្ស​ទោស​ធ្ងន់ យ៉ាង​ដូច​កោះ​ត្រឡាច​ជាដើម : ឈ្មោះ​នុ៎ះ រាជការ​ដាយ​ទៅ​កោះ​ត្រឡាច​ហើយ ។