ដាលវ៉ាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ឬ គុ. ) រាល​ពាស​ពេញ​មិន​ចំពោះ​មុខ ឈ្មោះ​ណា​មួយ (ស្ដី, ខឹង) : ស្ដី​ដាល​វ៉ាល, ខឹង​ដាល​វ៉ាល, ជេរ​ដាល​វ៉ាល ។