ដាំដូង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បំបះ​គូទ​ឡើង​លើ បង្អោន​ក្បាល​ចុះ​ក្រោម ។ កិ. វិ. ដួល​ដាំ​ដូង ឬ ដួល​ដាំ​ទីង ដួល​បះ​គូទ​ឡើង​លើ (ម. ព. ចាក់​ទីង ផង) ។ ដាំទីង