ដាំស្ពៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតភូមិនៃឃុំស្លាកែត
  2. ភូមិនៃសង្កាត់ស្លាកែត