ដីសន្ទះ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ភូមិលេខន៍) isthmus, isthme ផ្ទៃដីដែលមានទទឹងតូចឬស្ដួច ហើយខណ្ឌ ផ្ទៃទឹកដែលនៅសងខាងដោយភ្ជាប់ផ្ទាំងដីធំពីរ។ ឧ. ដីសន្ទះក្រា (ភ្ជាប់ថៃនិងម៉ាឡេស៊ី) ដីសន្ទះស៊ុយអេ ដីសន្ទះប៉ាណាម៉ា...។