ដី​ខ្មៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ថ្ម​ម្សៅ​ព័ណ៌​សម្រាប់​សរសេរ​លើ​ក្រដាស, សម្រាប់​ដឹក, គូស, វាស, គូរ ...។ ខ្មៅដៃ