ដី​ស

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ដី-ស ( ន. ) ថ្ម​ភក់ ឬ​ថ្ម​ម្សៅ​ព័ណ៌​ស សាច់​ទន់​សម្រាប់​សរសេរ​លើ​ក្ដារ​ឈ្នួន, គួរ​សរសេរ​ជា ដី-ស : ដី-ស​ភក់, ដី-ស​ថ្ម, ដី-ស​ផុយ ។