ដី​ស្អិត

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ដី​ដែល​ស្អិត​ល្មួត​បៀម​ទឹក​ឬ​ដី​ដែល​ម៉ដ្ឋ​ទន់​ល្មួត សម្រាប់​ធ្វើ​ក្អម, ឆ្នាំង, ឥដ្ឋ, ក្បឿង​ជាដើម ។ ដី​ឥដ្ឋ
  2. អតីតភូមិនៃសង្កាត់ស្ទឹងត្រង់
  3. ភូមិនៃឃុំស្ទឹងត្រង់