ដឹង​ក្ដី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ដឹង​សេចក្ដី, ដឹង​ការណ៍​ខុស​ត្រូវ ។ ច្រើន​ប្រើ​ជា គុ. ដែល​បាន​ដឹង​ការណ៍​ខុស​ត្រូវ​ក្រែល​ហើយ : ក្មេង​តូច​ពុំ​ទាន់​ដឹង​ក្ដី; រឿង​ហ្នឹង​កើត​មាន​យូរ​ឆ្នាំ​ហើយ​តាំង​ពី​ខ្ញុំ​ទើប​ដឹង​ក្ដី​ឯណោះ ។