ដុងអារញ្ញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃសង្កាត់និមិត្ត។