ដុល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ដុំ​ធំ, កំណាត់​ធំ : ឈើ ១ ដុល, ដែក ១ ដុល, នៅ​ទាំង​ដុល ។
  2. ភូមិនៃឃុំសន្លុង