ដុល្លារ

ដោយWiktionary

ដុល-ឡា ( ន. ) (អ. Dollar) ឈ្មោះ​រូបិយវត្ថុ​របស់​សហរដ្ឋ​អាមេរិក ។