ដុំដៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ចុង​ឆ្អឹង​ធំ​ត្រង់​ប្រទល់​កែង​ដៃ : បុះ​នឹង​ដុំ​ដៃ ។