ដូងខ្ពស់

ដោយWiktionary
  1. ឃុំនៃស្រុកបូរីជលសារ
  2. ភូមិនៃឃុំដូងខ្ពស់
  3. ភូមិនៃឃុំបានកាម