ដូងខ្ពស់

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកបូរីជលសារ
  2. ភូមិនៃឃុំដូងខ្ពស់
  3. ភូមិនៃឃុំបានកាម