ដូងជួរ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំអូរសណ្ដាន់