ដូនកឹង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ឃុំនៃស្រុកកំចាយមារ
  2. ភូមិនៃឃុំដូនកឹង