ដូនម៉ៅ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំទន្លេបិទ
  2. ភូមិនៃឃុំចោងម៉ោង