ដូនលយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំបឹងតាព្រហ្ម