ដំណឹង

ដោយWiktionary

( ន. ) សេចក្ដី​ដែល​ឲ្យ​ដឹង, សេចក្ដី​ដែល​ដឹង, ការ​ដឹង : ឮ​ដំណឹង, មាន​ដំណឹង ។