ដំរីជាន់ខ្លា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. អតីតឃុំនៃស្រុកស្ទឹងសែន
  2. សង្កាត់នៃក្រុងស្ទឹងសែន
  3. អតីតភូមិនៃឃុំដំរីជាន់ខ្លា
  4. ភូមិនៃសង្កាត់ដំរីជាន់ខ្លា