ឋបនីយ​ភណ្ឌ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឋៈ ប៉ៈ ណី យ៉ៈ ភ័ន បា.; សំ. ( ន. ) (ស្ថបនីយកាណ្ឌ) របស់, ទ្រព្យ ដែល​គួរ​តម្កល់​ទុក, គួរ​តាំង​ទុក, ដែល​ត្រូវ​ទុក​ដាក់ : គ្រឿង​ចក្រ​ទាំង​នេះ​ជា​ឋបនីយភណ្ឌ ត្រូវ​ទុក​ដាក់​ឲ្យ​ល្អ ។