ឋបនោបាយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា. ( ន. ) ឧបាយ, គំនិត, ចេះ​ទុក ចេះ​ដាក់... : មាន​ឋបនោបាយ​ល្អ ។