ឋបន​កម្ម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឋៈ-ប៉ៈ-ន៉ៈ-កាំ បា. ( ន. ) កម្ម​គឺ​ការ​តម្កល់​ទុក​នូវ​អ្វី​ៗ; អំពី​ដែល​គេ​រៀប​ចំ​តាក់តែង​ឡើង, ការ​ធ្វើ​អ្វី​មួយ​ឲ្យ​កើត​ឡើង​ហើយ​តម្កល់​តាំង​ទុក​ឲ្យ​បាន​ឋិត​ថេរ​ត​ទៅ : ឋបនកម្ម​នៃ​យន្ដ​តម្បាញ គេ​បាន​ធ្វើ​រួច​ស្រេច​ហើយ ។