ឋិតថេរ​ចីរកាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--ចេរកាល បា. ( ន. ) (ឋិត + ថិរ + ចិរ + កាល) កាល, គ្រា​ដែល​ឋិតថេរ​យឺនយូរ (ម. ព. ឋិតថេរ និង ចីរកាល ទៀត​ផង) ។