ឌាហ​រោគ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ឌាហៈ-- រោគ​ក្ដៅ​ក្រហាយ, ជំងឺ​ក្ដៅ​អន្ទះអន្ទែង​ក្នុង​កាយ, ជំងឺ​គ្រុន​ក្ដៅ ។