ឌឺដង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ស. ( កិ. ) និយាយ​ដៀមដាម, និយាយ​បញ្ចៀស​វាសវាង​ឲ្យ​ដឹង​ខ្លួន, ឲ្យ​ខឹង, ឲ្យ​ឈឺ​ចិត្ត : វា​ចេះ​តែ​ឌឺដង​ឲ្យ​ខ្ញុំ, ស្ទើរ​តែ​នឹង​ទប់​មិន​ឈ្នះ, ព្រឹក​ឌឺដង​ល្ងាច​ឌឺដង, ប្រហែល​ជា​នឹង​ទប់​ពុំ​បាន​ទេ​ដឹង ?