ឍាល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

សំ. ( ន. ) ស្គរ​ធំ; ខែល ។