ណងគាងព្លូ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

หนองค้างพลู