ណងប្លង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

หนองปล่อง