ណងមេកៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

หนองแม่ไก่