ណងមៃកែន

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

หนองไม้แก่น