ណងមៃងាម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

หนองไม้งาม