ណងយាយពិម្ព

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

หนองยายพิมพ์