ណងសាមសី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

หนองสามสี