ណងហួជាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

หนองหัวช้าง