ណតណយ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​សព្ទ​ស្រឡៃ​ភ្លេង​ពិណពាទ្យ ។ តតតយ