ណាត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) និយាយ​ប្ដេជ្ញា, មត់ កំណត់​វេលា​នឹង​ចួប​គ្នា : ខ្ញុំ​បាន​ណាត់​នឹង​កាត់​ថា ឲ្យ​គាត់​មក​ចួប​គ្នា នៅ​ផ្ទះ​អ្នក​ក្នុង​វេលា​ព្រឹក​នេះ​ឯង ។

( ន. ) ចំនួន​ដែល​ច្រក, ចម្រក; និយាយ​ចំពោះ​តែ​កាំភ្លើង​ឬ​កាំជ្រួច : ច្រក​កាំភ្លើង​មួយ​ណាត់; បាញ់​កាំភ្លើង​ធំ ២១ ណាត់​គំនាប់ ...។