ណាមស្រង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

น้ำสรง ស. ( ន. ) ទឹក​សម្រាប់​ស្រង់ គឺ ន៉ាម់ ស. “ទឹក”, ស្រង់ “ងូត” (រ. ស.): ថ្វាយ​ណាមស្រង់; ប្រើ​តាម​ជាន់​តាម​សម័យ​នៃ​រជ្ជកាល, ហៅ​ជា​រាជសព្ទ​ពិត​ថា ព្រះ​ឧទកៈ, ព្រះ​នហានោទក (--ទក់), ព្រះ​ស្នាន​វារី (ម. ព. ទាំង​នោះ) ។