ណាស់សា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ព. សា. ( និ. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​បន្ថែម​សង្កត់​លើ​ពាក្យ ណាស់ ឲ្យ​រឹង​តែ​ខ្លាំង​ឡើង​ទៀត : ឮ​ថា​កូន​អ្នក​ឯណោះ វា​ខិល​ណាស់​ទៅ​ហើយ, តែ​ចំណែក​ខាង​កូន​ខ្ញុំ​ឯណេះ ក៏​វា​រឹត​តែ​ខូច​ណាស់សា​ទៅ​ទៀត ។ ច្រើន​និយាយ​កាត់​ខ្លី​ៗ​ថា : វា​ណាស់សា​ហើយ, ដូច​ជា​ណាស់សា​ពេក​ហើយ ។