ណា៎!

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ម. ព. ណ៎ះ !) ។ ណា៎ះ !