ណិងណុង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ឧ. ) សូរ​សព្ទ​គង​ភ្លេង​​ពិណពាទ្យ​ផ្លែ​តូច​ៗ ។ ណេងណូង