ណិល

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ធេង, ឆិញ, ឆិល, : រលីង​ណិល (ម. ព. ឆិញ, ឆិល និង ធេង ផង) ។