ណឺង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. វិ. ) ដែល​ខឹង​ខ្លាំង, ខឹង​ច្រឡោត : ខឹង​ណឺង, ច្រឡោត​ណឺង (ម. ព. តឺង ផង) ។

( ឧ. ) សូរ​សព្ទ​កណ្ដឹង, រគាំង ។ ណឺង​ៗ